دین در دنیای امروز

از عالم الغیب خواستارم من را لایق بداندکه به دینش خدمت کنم...